cookies Custom

Uporabljamo piškotke (majhne tekstovne datoteke, ne kekse) Pokaži več

Naša spletna stran uporablja osnovni t.i. sejni piškotek, ki je del platforme, na kateri deluje in je izbrisan, ko zapustite našo spletno stran ali zaprete vaš spletni brskalnik. Je nujen za delovanje v določenih predelih in ne shranjuje nikaršne osebne podatke.


Katalog javnih informacij

 

NAPREJ, Center za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo

Na podlagi 153. člena Zakona o medijih ( Ur.l. RS, 35/01,60/06, 110/06-UPB1),  Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ( Ur.l. RS, 24 /03, 8. člen; 61/05, 96/05-UPB1, 28/06, 51/06-UPB2) , Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja ( UR.l. RS, 76/05) , objavljam


KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  V CENTRU NAPREJ

V tem katalogu so naštete informacije javnega značaja, ki so dostopne javnosti neposredno v obliki pisnih obvestil , na spletni strani centra in tiste, ki jih posredujemo zainteresirani javnosti ustno.
Informacije javnega značaja so tiste, ki jih označi organ zavoda ( direktorica ali Svet centra) za javne.
Kot informacije javnega značaj ne morejo biti izjeme, ki so navedene v 6. členu Zakona o dostopu informacij javnega značaja, Ur.l. RS, 51/06-UPB2).
Katalog informacij javnega značaja je potrebno ažurirati na podlagi spremenjene zakonodaje, spremembe odgovorne osebe centra in spremembe o statusu centra.

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. Osnovni podatki o katalogu

Zasebni ZAVOD s koncesijo
Ustanovitelja : Jasna Vešligaj-Damiš, Jože Damiš
Naziv in naslov : NAPREJ,Center za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo, Ulica heroja Jevtiča 9, 2000 Maribor
Odgovorna uradna oseba: Direktorica Jasna Vešligaj-Damiš
Datum prve objave kataloga: 01.05.2008
Datum zadnje spremembe: 12.06.2012
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.zavodnaprej.si
Druge oblike kataloga: kot pisni dokument


2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

Sedež zavoda: Ulica heroja Jevtiča 9, 2000 Maribor
Dnevni rehabilitacijski center (DRC)  Maribor: Ulica heroja Jevtiča 9, 2000 Maribor
Dnevni rehabilitacijski center (DRC) Murska Sobota: Obrtna ul. 34, 9000 Murska Sobota
ID številka za DDV: 68942974
Matična številka: 2020386
Transakcijski račun pri Banki SPARKASSE: 34000 1001 448 346

Podatki o registraciji:

Okrožno sodišče v Mariboru
Registrski številka: 5531366259
Vložna številka: 1/12260/00
Osnovna šifra dejavnosti: 88.109  Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
Datum prvega vpisa v sodni register 16.12.2004; vpis spremembe poslovnega naslova 22.01.2010; vpis spremembe naziva in poslovnega naslova 09.12.2011.

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa
SOCIALNO VARSTVENA STORITV:  varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: Storitev izvajamo na dveh  lokacijah – v Ulici heroja Jevtiča 9  v Mariboru in Obrtni 34 v Murski Soboti.

2.b Kontaktni podatki uradne osebe ( oseb ) pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Jasna Vešligaj-Damiš
Tel. št. 0591 23 001
e-mail : jasna.damis@center-naprej.si;  tajnistvo@center-naprej.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa ( preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov )

Državni predpisi:

 • Zakon o socialnem varstvu
 • Zakon o zavodih
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o varovanju zdravja in varstva pri delu
 • Zakon o požarni varnosti
 •  Zakon o postopku za uveljavljanje socialno varstvenih pravic,
 • Zakon o javnih naročilih
 • Zakon o izvrševanju proračuna RS
 • Kolektivna pogodba za področje zdravstva in socialnega varstva
 • Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev
 • Pravilnik o tehničnih pogojih za izvajanje socialno varstvene storitve vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji ter za izvajanje institucionalnega varstva uporabnikov te storitve
 • Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva
 • Pravilnik o pripravništvu in strokovnem izpitu za delo na področju socialnega varstva
 • Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive Pravilnik o koncesijah
 • Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev in sodelavcev na področju socialnega varstva
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Predpisi lokalnih skupnosti: proračun Mestne občine Maribor
 • Varstvo okolja

Predpisi EU dostopni na:

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/sl/index.htm

Večina navedenih aktov je dostopnih na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve:

http://www.gov.si/mddsz/?PID=-1&CID=173&L=sl#4.%20SOCIALA%20(SD)

Vsi akti pa so dostopni na spletni strani Državnega zbora  -  sprejeti zakonodaja / zakoni in akti:

http://www.dz-rs.si/index.php?id=101

in spletni strani Uradnega lista:

http://www.uradni-list.si/1/main.cp2?view=2

2.d Seznam predlogov predpisov ( preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov )

Predlogi predpisov: zavod Naprej ni predlagatelj predpisov. Predlogi predpisov so dostopni na straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve:

http://www.gov.si/mddsz/?PID=-1&CID=173&L=sl-

 

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Sprejeti strateški in programski dokumenti:

 • Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 – 2010,
 • Nacionalni akcijski načrt o socialnem vključevanju 2004 – 2006,
 • Program boja proti revščini in socialni izključenosti;

Predlagani strateški in programski dokumenti:

objavljeni na straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve: http://www.gov.si/mddsz/?PID=-1&CID=173&L=sl


2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

 • razpisi prostih del in nalog
 • odločanje o razvrstitvah v razrede za plače in pripadajočih dodatkih
 • postopki napredovanja zaposlenih
 • odločanje o sprejemih, odpustih in premestitvah uporabnikov storitev
 • dogovori z uporabniki o izvajanju posameznih socialnovarstvenih storitev
 • finančno in drugo poslovanje v skladu z zakoni


2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc:

 • kadrovske evidence
 • evidence o uporabnikih storitev
 • evidence o čakalni listi za sprejem v zavod
 • evidence dokumentarnega gradiva
 • evidence o prostovoljcih
 • sejno gradivo s potrjenimi zapisniki
 • akti zavoda
 • javni razpisi


2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk:

 • zbirka podatkov o zaposlenih delavcih zavoda
 • zbirka podatkov o uporabnikih storitev
 • zbirka podatkov o dokumentaciji zavoda


2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij-sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:

 • viri, vrste in višine finančnih sredstev za poslovanje
 • podlage za izplačilo plač zaposlenim
 • število zaposlenih po področjih dela
 • število uporabnikov
 • hišni red
 • notranji pravilniki


3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Pisni dokument se hrani v tajništvu in je dostopen na zahtevo stranke ali zainteresirane javnosti na podlagi pisne oz. ustne zahteve oz. zaprosila. Postopek za dostop do informacij javnega značaja je v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 76/05), objavljeni na:

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200576&stevilka=3389


4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov ( samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji ):

 • razpisi prostih del in nalog
 • vrste oz. kategorije upravičencev do socialno varstvenih storitev
 • pogoji za vključitev v socialno varstveno storitev
 • število prostih mest za vključitev
 • program dela
 • finančno poslovanje
 • delovanje organov znotraj zavoda
 • prostorski in tehnični pogoji za delo
 • hišni red
 • projekti