cookies Custom

Uporabljamo piškotke (majhne tekstovne datoteke, ne kekse) Pokaži več

Naša spletna stran uporablja osnovni t.i. sejni piškotek, ki je del platforme, na kateri deluje in je izbrisan, ko zapustite našo spletno stran ali zaprete vaš spletni brskalnik. Je nujen za delovanje v določenih predelih in ne shranjuje nikaršne osebne podatke.


Skrb za zaposlene

Pomemben dejavnik našega delovanja je skrb za zaposlene,  saj je od zaposlenih v največji meri odvisno, kako uspešno bomo izvajali našo storitev. Prizadevamo si, da se zaposleni dobro počutijo.

Skrb za zaposlene poteka na naslednjih nivojih:

1.  ustrezna in visoka strokovna usposobljenost kadra – kar dosegamo z:

 • rednim izobraževanjem in usposabljanjem, ki ga izvajamo v okviru zavoda (interna izobraževanja z notranjimi in zunanjimi strokovnjaki),
 • udeležba na izobraževanjih, usposabljanjih, kongresih, srečanjih, ipd, v Sloveniji in tujini,
 • strokovne ekskurzije,
 • usposabljanjem iz strokovne literature,
 • timskim in multidisciplinarnim delom,
 • intervizijo in supervizijo,
 • letnimi razgovori,
 • rednimi sestanki (na vseh ravneh),
 • z nagrajevanjem in motivacijo, 
 • aktivno soočenje s problemi in konflikti.

2.  oblikovanje partnerstva in zaupanja – kar dosegamo z razvijanjem dobrih medosebnih odnosov in komunikacije (skrb za ustrezen prenos informacij in obveščenost vseh zaposlenih, sprotno razreševanje problemov v odnosih ali pri strokovnem delu, spodbujanje odprte in direktne komunikacije).

3.  varnost in zdravje zaposlenih (redni zdravstveni pregledi, ocena tveganja, preventivno cepljenje proti gripi, varstvo pri delu,spodbujanje preventivne rekreacije, delavnice na temo zdravega življenja, ipd.)

4.  neformalno druženje - pikniki, srečanja, športne aktivnosti, ipd.

Zaposleni pri svojem delu upoštevajo splošna strokovna načela:

 • aktivnosti in avtonomije – uporabnike vključujemo v soustvarjanje življenja in dela v zavodu,
 • možnosti izbire in dostopnosti (vsebine posredujemo v takšni obliki, da so dostopne uporabnikom glede na njihove psihofizične sposobnosti)
 • nazornosti (vsebine posredujemo s čim več praktičnega ponazarjanja in prikazovanja)
 • postopnosti (prehajanje od lažjega k težjemu, od znanega k neznanemu), pravilnega doziranja, pogostega ponavljanja in utrjevanja (učenje po potrebi razdelimo na več faz in jih dobro utrdimo, preden preidemo na naslednjo)
 • vzgojnosti (istočasno z delovnimi smotri si postavimo tudi vzgojne smotre, pri uporabnikih razvijamo solidarnost, pravilen odnos do svoje in tuje lastnine, odgovornost, ustrezno samopodobo, kritičnost in samokritičnost ipd.)
 • domicilnosti in disperzije,
 • integracije,
 • zagotavljanja celovite in kombinirane obravnava ter multidisciplinarnega pristopa,
 • ter posebnih strokovnih načel: individualizacije, normalizacije, celovitosti in kontinuiranosti obravnav ter multidisciplinarni pristop.