cookies Custom

Uporabljamo piškotke (majhne tekstovne datoteke, ne kekse) Pokaži več

Naša spletna stran uporablja osnovni t.i. sejni piškotek, ki je del platforme, na kateri deluje in je izbrisan, ko zapustite našo spletno stran ali zaprete vaš spletni brskalnik. Je nujen za delovanje v določenih predelih in ne shranjuje nikaršne osebne podatke.


Kriteriji za sprejem

KRITERIJE ZA SPREJEM UPORABNIKOV V STORITEV VODENJA IN VARSTVA TER ZAPOSLITVE POD POSEBNIMI POGOJI

 1. člen

V skladu z 11. členom Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Ur.l.RS 38/2004, 23/2006,42/2007- neuradno prečiščeno besedilo)se izdela strokovne kriterije sprejema, ki so podlaga pri odločanju komisije za sprejem uporabnika.

2. člen 

Komisijo za sprejem sestavljajo naslednji člani:

 • direktorica,
 • vodja enote,
 • socialna delavka,
 • zdravstveni tehnik

 Po potrebi se v komisijo vključi:

 • fizioterapevtka,
 • delovna terapevtka,
 • ali drugi strokovni delavci po potrebi

 3. člen

Komisija na podlagi 2. odstavka 14. člena Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Ur.l.RS 38/2004, 23/2006,42/2007- neuradno prečiščeno besedilo ) vodi dve evidenci prošenj za sprejem.

Komisija na podlagi dokumentacije in intervjuja z uporabnikom ter njegovimi svojci ugotovi, v katero evidenco čakajočih na sprejem se bo uvrstil uporabnik.

 4.  člen

 Zavod Naprej vodi 2 evidenci čakajočih na sprejem in sicer:

1. evidenco čakajočih na sprejem v delovno enoto Maribor;

2. evidenco čakajočih na sprejem v delovno enoto Murska Sobota.

 
5. člen

Komisija pri svojem delu odloča v skladu z določili Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Ur.l.RS 38/2004, 23/2006,42/2007- neuradno prečiščeno besedilo) – sprejem, bivanje, premestitev, odpust.

 Komisija pri sprejemu odloča na podlagi pridobljene zdravstvene dokumentacije ter opravljenega intervjuja z uporabnikom in njegovimi svojci.

6. člen

 Komisija lahko od uporabnika zahteva dodatno zdravstveno dokumentacijo. O tem vlagatelja ustno ali pisno obvesti. Vlagatelj je dolžan zahtevano dokumentacijo dostaviti v roku 8 dni.

 V primeru, da se zdravstvena dokumentacija zahteva ustno se o tem napravi uradni zaznamek.

 7. člen

 Pri postopku za sprejem se komisija odloča na podlagi splošnih prioritet, ki so naslednje:

 • travmatsko pridobljena poškodba možganov,
 • ostale pridobljene poškodbe možganov,
 • čas, ki je potekel od poškodbe do vloge za sprejem, pri čemer imajo prednost osebe pri katerih je od poškodbe preteklo manj časa,
 • prednost se daje uporabnikom, ki v okviru storitev socialnega varstva nimajo možnosti vključitve v zanje primeren in ustrezen program,
 • socialno in zdravstveno stanje uporabnika, kateremu Zavod Naprej v okviru izvajanja storitev lahko zadosti,
 • sposobnost uporabnika, da aktivno sodeluje v programu Zavoda Naprej, pri čemer je pomembno, v kolikšni meri lahko Zavod Naprej uporabniku zagotavlja dejavnosti pri katerih lahko aktivno sodeluje,
 • vrstni red po prispetju prošenj,
 • bližino stalnega prebivališča uporabnika in njihovih svojcev.

 8. člen

 Če komisija na podlagi popolne prošnje uporabnika oziroma njegovega zakonitega zastopnika in priložene dokumentacije iz 12. člena Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva ( Ur.l.RS 38/2004, 23/2006,42/2007- neuradno prečiščeno besedilo) ugotovi, da uporabnik izpolnjuje pogoje za sprejem ga uvrsti na seznam čakajočih za sprejem in ga o tem pisno obvesti v roku, ki ne sme biti daljši od dveh mesecev od prispetja popolne prošnje.

 Ko je v zavodu na razpolago ustrezno mesto, komisija predlaga sprejem uporabnika iz seznama čakajočih za sprejem. Zavod vroči uporabniku oz. njegovemu zakonitemu zastopniku obvestilo o možnosti za sprejem in ga povabi, da se v roku 5 dni od prejema vabila zglasi v zavodu zaradi sklenitve dogovora.

9. člen

 Komisija je dolžna, na zahtevo vlagatelja oziroma njegovega zakonitega zastopnika, posredovati svoje ugotovitve in pojasniti svoje odločitve.

 10. člen

O nadaljnjem postopku sprejema Zavod Naprej ravna v skladu s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Ur.l.RS 38/2004, 23/2006,42/2007- neuradno prečiščeno besedilo).

 11. člen

Kriterije za sprejem dopolnjuje in sprejema Svet zavoda na predlog Strokovnega sveta zavoda.

12.   Člen

Zoper odločitev komisije je možna pritožba. O pritožbi na I. stopnji odloča Svet  zavoda, na II. stopnji pa  Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

13.   člen

Ti kriteriji pričnejo veljati z dnem sprejema.

 

Predsednik sveta

Jože Damiš