cookies Custom

Uporabljamo piškotke (majhne tekstovne datoteke, ne kekse) Pokaži več

Naša spletna stran uporablja osnovni t.i. sejni piškotek, ki je del platforme, na kateri deluje in je izbrisan, ko zapustite našo spletno stran ali zaprete vaš spletni brskalnik. Je nujen za delovanje v določenih predelih in ne shranjuje nikaršne osebne podatke.


Postopek za sprejem

Prošnjo za sprejem vloži uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik na predpisanem obrazcu. Uporabnik mora prošnjo lastnoročno podpisati. Prošnji priloži sledeče dokumente:

 • potrdilo o državljanstvu in stalnem prebivališču, ali fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta bodočega    uporabnika;
 • odločbo pristojnega organa ali izvedensko mnenje pristojne komisije, izdano v postopku uveljavljanja pravic po drugih predpisih;
 • odločbo pristojnega centra za socialno delo, ko gre za sprejem uporabnika, ki je postavljen pod skrbništvo oziroma uporabnika, ki ima status invalida po Zakonu o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb (Ur.l.SRS 41/1983);
 • zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju, staro največ mesec dni;
 • **pooblastilo oz. odločbo o postavitvi zakonitega zastopnika (obvezna priloga le v primeru, če prošnjo za sprejem oz. premestitev vlaga zakoniti zastopnik ali pooblaščenec vlagatelja)

V primeru, da ima uporabnik status invalida po Zakonu o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb (ZDVDTP, Ur.l. SRS, 41/1983), ima delno ali popolno  odvzeto opravilno sposobnost ali ima postavljenega skrbnika za poseben primer, prošnjo podpiše njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik, ki svoj status dokazuje z odločbo pristojnega centra za socialno delo, ki je tudi sestavni del vloge za sprejem.

Prošnja mora biti vložena kot navadna ali priporočena poštna pošiljka, ali predana osebno v centru. Prošnjo lahko izpolnite tudi ob pomoči socialne delavke centra.

Po prejemu prošnje, uporabnika in njegovo družino povabimo na uvodno srečanje, kjer podrobneje predstavimo programe, kaj  jih nudimo, sami pa nam povedo, kakšne so njihove želje in pričakovanja.

Prošnjo obravnava v centru za to imenovana komisija. Če komisija ugotovi, da uporabnik izpolnjuje pogoje za sprejem in je upravičen do storitve, ki jo izvaja center, ga uvrsti na seznam čakajočih za sprejem in ga o tem obvesti. Ko je v centru na razpolago ustrezno mesto, komisija predlaga sprejem uporabnika iz seznama čakajočih za sprejem.

Pri postopku za sprejem se komisija odloča na podlagi splošnih prioritet, ki so naslednje:

 • travmatsko pridobljena poškodba možganov,
 • ostale pridobljene poškodbe možganov,
 • čas, ki je potekel od poškodbe do prošnje za sprejem, pri čemer imajo prednost osebe pri katerih je od poškodbe preteklo manj časa,
 • prednost se daje uporabnikom, ki v okviru storitev socialnega varstva nimajo možnosti vključitve v zanje primeren in ustrezen program,
 • socialno in zdravstveno stanje uporabnika, kateremu Center Naprej v okviru izvajanja storitev lahko zadosti,
 • sposobnost uporabnika, da aktivno sodeluje v programu Centra Naprej, pri čemer je pomembno, v kolikšni meri lahko Center Naprej uporabniku zagotavlja dejavnosti pri katerih lahko aktivno sodeluje,
 • vrstni red po prispetju prošenj,
 • bližino stalnega prebivališča uporabnika in njihovih svojcev.

Sprejem, premestitev in odpust uporabnika se opravi na podlagi dogovora o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitve vodenja, varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji.

Če komisija ugotovi, da uporabnik glede na Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/2007-uradno prečiščeno besedilo, 23/2007-popr., 41/2007 porp.), Statuta Centra Naprej, Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravic d institucionalnega varstva - sprejem, bivanje, premestitev, odpust, in Kriterijev  za sprejem uporabnikov v storitev vodenja, varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji  (Center Naprej), ni upravičen do storitve ali da center ne izvaja storitve, ki jo potrebuje, predlaga, da se prošnja za sprejem zavrne. O zavrnitvi prošnje center izda odločbo.
Proti takšni odločbi je dovoljena pritožba v roku 15 dni pisno ali ustno na zapisnik na naslovu Center Naprej, Ulica heroja Jevtiča 9,  2000 Maribor. Na prvi stopnji o pritožbi odloča Svet centra na drugi stopnji pa Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 28, Ljubljana.

Dogovor o vključitvi

Dogovor se podpiše v 3 izvodih. En izvod zadrži uporabnik oz. njegovi skrbniki, drugega arhiviramo v Centru Naprej, tretjega pa pošljemo na pristojni center za socialno delo. V primeru, ko gre za sprejem uporabnika, ki ima podaljšanje roditeljske pravice, odvzeto poslovno sposobnost ali postavljenega skrbnika, pristojni center za socialno delo izda odločbo, v ostalih primerih se pristojni center obvešča le informativno.

Storitev vodenja varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji se financira iz proračuna RS, kar pomeni, da je storitev brezplačna.

Dogovor o opravljanju storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji ter storitve institucionalnega varstva je uradni dokument, ki določa obveznosti in pravice uporabnika, pa tudi vsebino in obseg storitev, ki jih Center Naprej izvaja ter pogoje za njihovo izvajanje. O vsebini dogovora se uporabnika in svojce predhodno seznani.

Ob sprejemu je prisotna socialna delavka centra in medicinska sestra, kateri se predajo vse pomembne informacije o zdravstvenem stanju in morebitni medikamentozni terapiji.

Ob vključitvi je potrebno imeti tudi urejeno zdravstveno zavarovanje. Ob podpisu dogovora uporabniku nudimo tudi vse informacije o ostalih službah in organizacijah, ki obravnavajo širšo problematiko poškodb glave.

Zakonska podlaga:

 • Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007- uradno prečiščeno besedilo 2, 23/2007 -  popr., 41/2007 – popr. ),
 • Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Uradni list RS, št.38/2004, 23/2006, 42/2007- neuradno prečiščeno besedilo),
 • Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo),
 • Kriteriji za sprejem uporabnikov v storitev vodenja, varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji  (Center Naprej).

Postopek sprejema:

 • prošnja za sprejem,
 • vabilo na srečanje,
 • obravnava prošnje za sprejem s strani komisije za sprejem, premestitev in odpust,
 • sklenitev dogovora.

 

Obrazce najdete tudi na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve